Laksetrapp ved Borgen Mølle
Bilde viser utkast til hvordan laksetrappen ved Borgen Mølle kan bli.

MILJØDIREKTORATET                                                                                         15 januar 2016

 

Søknad om økonomisk støtte til konsekvensutredning av fullstendig og permanent nedtapping av damanlegget ved Borgen Mølle.

 

Beskrivelse og begrunnelse.

Gjennom utarbeidelse av regional vannforvaltningsplan har Borgen Mølle i Vannområde Aulivassdraget blitt viet spesiell oppmerksomhet.  Det har i flere år vært en nyttig målestasjon for vannkjemi samt tatt bunndyrundersøkelser og påvekstalger her. Videre er det foreslått en fiskepassasje her for å forlenge gyteområdet for anadrom fisk. Dette er prioritert som andre tiltak i tiltaksanalysen. Man introduserer egentlig på nytt laks og sjøørret oppstrøms, med en økende bestand av fisk og mange flere gyteplasser i elva til følge.

Under flomsituasjonen i elva i 2015 aktualiserte Vestfold-møllene AS et ønske om fullstendig nedtapping av dammen permanent, av hensyn til for sin del bedrede driftsforhold og fare for ytterligere flomtilstander.

 

Problemstilling.

Vannområde Aulivassdraget ønsker å utrede hva slags konsekvenser dette vil ha, fortrinnsvis ved endret flompåvirkning av å bryte en såvidt stor terskel.  Hva slags konsekvenser har det for grunneierne oppstrøms og nedstrøms på grunn av endret vannføring og erosjon og vegetasjon i elveløpet.   NVE er en sentral fagaktør her.

Hvilke konsekvenser vil det ha å forrykke et etablert økologisk stabilitetsdomene i selve dammen?

Videre er det interessant å utrede konsekvenser for biologisk mangfold oppstrøms ved introduksjon av anadrom fisk.

 

Prosjektgruppe.

Det ble avholdt et åpent møte om dette 8. oktober på Borgen Mølle der Fylkesmannen deltok. Der kom det fram nødvendigheten av å bestemme om den stammen av anadrom fisk som i dag går i Merkedamselva er nyintrodusert eller en gammel stamme. Svaret på dette spørsmålet vil avhenge av om Fylkesmannen idag vil støtte fiskepassasje eller nedtapping av dammen som gjør fiskepassasjen overflødig. Det er nedsatt en prosjektgruppe bredt sammensatt av alle berørte parter og fagmiljø for å utrede dette. Søknaden om midler blir en støtte til denne prosjektgruppens arbeid.

 

Artssammensetning av fisk og elveperlemusling.

Gjennom grundige undersøkelser av dette oppstrøms og nedstrøms for Borgen, samt sammenhengen i andre deler av vannforekomstene i vannområdet, vil vi kunne besvare denne problemstillingen tilfredsstillende.  Til dette trengs å analysere tilstanden ved hjelp av nødvendig fagekspertise.

                                                                                        

                                      For Vannområde Aulivassdraget

 

                                  prosjektkoordinator Jørn O. Hagen." Elvegjengen" legger slagplan for dagens gjøremål. Fra venstre Svein Jacob Sømme, Jan V Vermelid og Øyvind Bjune(Foto:Tone Kihle)Det av trevirket som fjernes fra elveløpet blir kuttet ned med motorsag. Det er til tider store mengder jord og leire på stokkene, noe som gjør at det er meget stor slitasje på utstyret som blir brukt.(Foto: Tone Kihle)


Virket som blir felt ned, fjernes fra elveløpet med vinsj og traktor, eller som her med stropp og wire i kombinasjon med gravemaskin. Virket er av varierende kvalitet, noe er brukbart til ved, mens annet kappes opp og blir liggende. Virket legges vekk fra elveløpet, slik at vannet ikke tar det ved f.eks flom, og blir deretter tatt hånd om av grunneier.(Foto: Øyvind Bjune)

Nyeste kommentarer