Årsmeldinger

***


Årsrapport - Aulivassdragets Elvelag 2015

 

Året 2015 har vært preget av liten organisert aktivitet for grunneierlaget og den enkelte grunneier. I påvente av vedtak i de enkelte kommunene om oppfølging av tiltaksplaner for Aulivassdraget blir det et lavt aktivitetsnivå en stund til.

Styret har hatt samme sammensetning som tidligere, men det er ikke avholdt noen styremøter i løpet av året. 

Prosjektet for Aulivassdraget har hatt 25% ressurs stilling i 2015 og det har vært utført prøvetakingsprogram som tidligere. Videre er det avholdt en rekke møter for å samordne sanering av spredte avløp i tilhørende kommuner. Vannprøvene viser mye colibakterier og for mye total P. Erosjonen, og særlig den i elveløpet, er Aulivassdragets verste problem.

Det er verdt å merke seg at Hillestadvannet og Gjennestadvannet er i god økologisk tilstand. Ellers er det satt inn ekstra ressurser i Borgebekken for å finne ut hvorfor det ikke forekommer fisk der.    

       

Når det gjelder fiskefella, er det sendt rapport og forespørsel til Fylkesmannen etter sesongen 2015. Laget ser seg ikke i stand til å fortsette med registrering uten å få ekstra midler til dette. Den ordningen vi har hatt med «dansken» vil vi ikke kunne basere oss på videre.

På grunn av hyppige flomtopper tvinges fella ut av stilling og stadige reparasjoner må settes inn. Forøvrig er det samme mengde anadrom fisk som vandrer i flomperioder.


Fiskerne har blitt skremt av oppslagene angående brannen fra Revac forrige sommer og kjøp av fiskekort har ikke tatt seg opp igjen. Det forventes bedring neste år. Ny ordning med kjøp av fiskekort via SMS er på plass.

             

Rydding av elvekantene anses å være et veldig viktig tiltak mot kanterosjon og utglidninger. Elvelaget kan ikke stå som ansvarlig søker lenger, idet man nå må være registrert som mottaker av produksjonstilskudd for å kunne søke om dette. Imidlertid vil dette være et framtidig tiltak som absolutt bør utføres.    

 

JOH, 1. mars 2016.


***


 

                        ÅRSMELDING AULIVASSDRAGETS ELEVLAG

                                      FOR ÅRET 2013.

 

Det har også dette året vært lite organisert møteaktivitet i elvelaget.

Forrige årsmøte prolongerte engasjement for alle styremedlemmene.  Kasserer har bedt seg fritatt siste halvår grunnet arbeidspress.  Leder har overtatt kassa og kan gi en rapport fra dagbok om status og inn og utposter.

 

Prosjekt vannområde Aulivassdraget har hatt et aktivt år som resulterte i en tiltaksanalyse  som var ferdig i desember  2013.     Prosjektet kan sies å ha ivaretatt mange av de spørsmål som naturlig kommer inn under grunneierlaget.

Tiltaksanalysen for Aulivassdraget finnes på  «Vannportalen.no»  Leder er nå engasjert videre i 25% stilling for å ivareta overvåkingsprogrammet.

 

Driften av fiskefellen har foregått for fullt.  Det har vært oppsiktsvekkende mye mer ørret dette året, uvisst av hvilken grunn.   Laks derimot ser ut til å være nedadgående.  Det blir spennende å følge utviklingen videre.  Mer rapport fra «fiskeriministeren»  kommer i årsmøtet.

 

Når det gjelder friluftsliv og kulturturisme tyder det på at Vestfold Fylkeskommune interesserer seg mer for hva som skal skje videre med elva.

 

Det er tatt et krafttak når det gjelder rydding av trær i 2013.   Dette er tiltak som er finansiert gjennom SMIL-midler.   Det er brukt både hugstmaskin fra Vestviken og det tradisjonelle teamet med motorsag og gravemaskin med vinsj.

Det er ryddet både i Re, Tønsberg og Stokke.   Det bør være opp til årsmøtet å gi signal om hvordan dette skal foretas videre.   NVE slår tydelig fast i sin utredning at den deler elva i 4 soner for risiko angående store trær og utglidning.

Sålenge det gis midler er det viktig hele tiden å rydde i risikosoner.

 

Ingen tiltak utover dette er satt i verk.   Skal det skje må det det tilføres midler på søknad for de enkelte tiltak.

 

Tiltaksanalysen skal sendes på høring etter 1 juli 2014.   Det er viktig at det er et fungerende elvelag, når enkelttiltak skal vedtas og settes i verk.

 

I 2013 har skoler interessert seg mer enn vanlig for hva som forgår i elva og dens samfunnsmessige betydning.  Det etterspørres informasjon og det er gitt midler til den såkalte naturlige skolesekken.

 

                                      JOH, 29. mars 2014.***


ÅRSMELDING FOR AULIVASSDRAGETS ELVELAG 2012.

 

Grunnet prosjektarbeidet med Aulielva har det bevisst vært lite møteaktivitet i 2012.

Styret har blitt informert om det pågående arbeid med å gjøre Aulielva ren i 2021.

 

Av viktige milepeler ble det utarbeidet en beskrivelse som kalles «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannområde Aulielva.   Dette dokumentet er viktig lesning og er å finne på    www.vannportalen.no

Denne meldingen slår fast at det er tre fokusområder for Aulielva.

 

1.                Erosjon i selve elveløpet

2.                Avrenning fra dyrket mark.

3.                Forurensing fra spredte avløp.

 

Disse temaer blir det jobbet for fullt med i 2013 som også er året for å utarbeide en tiltaksplan for Aulivassdraget.

 

Laget innførte ifjor sms-betaling for fiskekort. Det har iår vært veldig vellykket og bør markedsføres enda bedre. Dette har redusert de tradisjonelle salgssteders betydning.

 

Fiskefellen har vært i full drift også iår med enda lengre utsettingstid. En frivillig med bopel i nærheten har inspisert denne hver dag.Fellen ble satt ut onsdag 20 juni dette året. Det var ørret i den allerede St.Hans. Den første laks gikk i fellen 9 juli og var på 8 kg. I november var det ikke registrert noe fisk. Alt tyder på at den bør settes ut i juni og limit bør vøre 30 oktober. Antall fisk er konstant hva gjelder mengde og lakseandelen ligger hele tiden anslagsvis på 10% av det totale som er ca 60 til 100 fisk. Vi unngår ikke iår heller driftsstans tidlig i august på grunn av hærverk. Vi mistet mye god registrering denne måneden. Generelt må sies at fisken fortrinnsvis går opp ved økende vannføring.

 

Selve den praktiske ryddingen pågår i elva med uforminsket styrke. I 2012 er det utført rydding av trær i Storelva fra Klopp mot Revetal og i Lensbergelva.

I 2013 vil det settes betydelig arbeid inn de samme stedene. Det tekniske utstyr er gravemaskin med vinsj og to arbeidere med motorsag. Dette er meget effektivt når de rette forhold råder. I 2013 har styret gått inn for å bruke hogstmaskin i tillegg.

 

Informasjonene til grunneiere i 2013 vil dreie seg om åpne møter om de kommende tiltaksanalyser i Aulivassdraget.

 

                                                                                              JOH.  1/3-13

Nyeste kommentarer