Protokoll fra årsmøtene

Årsmøte 24/4-2018 - Protokoll

Aulivassdraget elvelag - Årsmøte 24/4-2018 - Protokoll .

 

Det var 10 personer tilstede på årsmøtet (7 av disse er grunneiere). Ref.: Erik Bjune.

 

 1. Valg av møteleder og to personer til å sign protokollen

 

Jørn Hagen enstemmig valgt til møteleder.

Kjell Holm og Svein Jacob Sømme enstemmig valgt til å sign. protokollen.

 

 

 1. Årsmelding 2016-17

 

Vedtak: Årsmeldinga ble godkjent med minimale justeringer; Det legges til at man fikk en «erstatning» fra Revac på kr. 10 000,- i etterkant av brannen for tapte inntekter på Fiskekortsalg i 2016 (Laget gjorde selv en henvendelse til Revac om dette).

 

 

 1. Regnskap 2016-17

 

Tallene viser en omsetning på ca. kr 24 000,- i 2016 og ca. kr 4 000,- i 2017. Overskuddene har henholdsvis vært på kr. 22 963,- og 4 169,-. Styret er ikke godtgjort to siste år, da aktiviteten har vært minimal. Det har vært tiltagende inntekt på fiskekort igjen i etterkant av Revac-brannen. Likeledes har det ikke vært noen hogstaktivitet på elva siste vintre. Egenkapital pr 31/12-17 er kr 58 320,-.

Referent kunne opplyse at han har lagt ut ca. kr 4 000,- for leie av nettsidedomenet siste 3 år og vil sende regning til Leder på dette ila 2018. Årsmøtet tar dette til etterretning og ser ikke behovet for å sette det opp som kortsiktig gjeld.

Vedr godtgjørelse til Styret, kom det forslag om og vedtak fra årsmøtet at det utbetales  godtgjørelse til Leder for 2017 samt ordinært for 2018 i 2018, i og med hans store innsats for laget også siste perioden. Dette utgjør til sammen kr 6 000,-.

 

Vedtak: Regnskapene godkjent med ovenstående bemerkninger.

 

 

 1. Valg av styre

 

Leder innstilte på at Årsmøtet ikke avholdt valg, siden det ikke har vært noen aktivitet i styret siste 3 år utover leders eget arbeid. Han ser det noe utfordrende å re-aktivere sittende styre og vil heller komme tilbake til dette. Leder sier seg positiv til å fortsette aktivt i sitt verv. Det jobbes videre med re-aktivisering av sittende styret.

Vedtak: Årsmøtet bifalt innstilingen.

 

 

 1. Innkomne saker

 

a)

Fra Leder: «Med støtte i lagets vedtekter § 1.  foreslås å utvide grunneierlaget til å omfatte hele vannområdet med tilhørende vannforekomster. Dette gjelder hele nedslagsfeltet definert gjennom «Vannforskriften 07.» .

 

Dette begrunnes med at laget bør representere samme området som vannprosjektet/-området geografisk dekker («Aulivassdraget»), samt fordi de tilliggende vannene er viktige. Vi vil trolig også stå sterkere overfor offentlige myndigheter etter en slik utvidelse.

 

Det ble påpekt i årsmøtet at man må ta hensyn til eksisterende senkningslag o.a. langs elevene/vannene etter en slik evt utvidelse, slik at man ikke unødig lager intr.konflikter.

 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

 

 

       b)

Fra Leder: « Det oppnevnes en kontaktgruppe med geografisk spredning for å bedre kommunikasjon og koordinering av kommende tiltak.

 

Årsmøtet bifalt forslaget uten at det ble formelt votert over.

 

 

            Det formelle årsmøtet ble så hevet.

 

 

 

----------------------------         ----------------------------         -------------------------------

Jørn Hagen                             Svein Jacob Sømme               Kjell Holm

leder                                                                                     

 

 

 

Før årsmøtet var det åpen informasjon / fagdiskusjon rundt lagets fremtid samt flere fagtemaer.

Årsmøte 2/3-2015 - Protokoll

Aulivassdraget elvelag - Årsmøte, 2/3-2015 - Protokoll.

Det var 12 personer tilstede på årsmøtet (8 av disse er grunneiere).


1. Valg av referent

Erik Bjune enstemmig valgt.


2. Årsmelding 2014

Årsmeldinga ble godkjent med minimale justeringer.

(Årsmøtet er bla. enige om at styret bør søke erstatning for tapt inntekt vedr ingen

fiskekort-salg i etterkant av Revac-brannen. Tas til etteretning)


3. Fiskefella 2014

Det er fanget omtrent samme mengde som siste foregående år. Det ble også i år tatt opp

fangstnotater vedr dette, men ved et uhell falt disse i elva/vannet på et tidspkt i høst, og

er således tapt.


4. Regnskap 2014

Tallene viser en omsetning på ca. kr 23 000,- og et overskudd på kr. 14960,-. Styret er

ikke godtgjort siste år, da aktiviteten har vært minimal. Det har vært minimal inntekt på

fiskekort i år, pga forurensningen etter Revac-brannen. Likeledes var det ingen

hogstaktivitet på elva sist vinter. Egenkapital pr 31/12-14 er kr 54893,-.

Regnskapet for 2013 var ikke ført fullstendig og det ble på forrige årsmøtet vedtatt at

styret skulle få dette på plass og så legge det frem på dagens møte. Balansen slik den

foreligger i det fremlagte regnskapet i dag virker å ha en blanding av balanse både for

2013 og 2014. Leder kan dog bekrefte at egenkapital-summen som står i balansen

korrelerer med faktisk sum på bankkonto. Årsmøte godkjente derfor regnskapet slik det

ble lagt frem i dag, men med den bemerkning at det vel skal være årstallet 2014 og ikke

2013 vedr egenkapital og over-/underskudd i balansen?

Årsmøtet oppfordret videre kommende styret til å avskrive gamle fordringer og gammel

gjeld i regnskapet, da man pr dd ikke vet hva disse består i.


5. Valg av styre

Jørn har spurt sittende styremedlemmer og revisorer om de vil prolongere sitt verv et år

til. Det har de bekreftet at de vil. Videre foreslo leder at styret tilknytter seg en person

vedr skriving, IKT-oppgaver o.a. i det kommende året, spesielt vedr arbeidet rundt

saken om Fisketrapp på Borgen MØlle. Erik Bjune var forespurt om dette og har takket

ja. Årsmøtet bifalt dette. Styret for 2015 ser dermed slik ut:

Leder: Jørn Hagen 1 år

Kasserer: Helge Brattekværne 1 år

Styremedlem: Nils Arne Reinskau 1 år

Styremedlem: Lasse Høydal 1 år

Styremedlem: Bent Laane 1 år

Styremedlem: Kjell Holm 1 år


Revisorer: Synnøve Rygh Theigler og Øyvind Solheim 1 år

Bistand til styret: Erik Bjune 1 år


6. Innkomne saker

Ingen.


7. Behandling av søknad til Vestfoldmøllene vedr realisering av fiskepassasje ved Borgen

Mølle.

Jørn hadde laget et utkast til søknad som han leste opp for årsmøtet. Forslaget til søknad

ble vedtatt med det tillegg at man klarere får frem hvilke gevinster en slik passasje gir

Borgen mølle. Søknaden sendes Vestfoldmøllene i løpet av kort tid.


8. Tilgang til elva

Årsmøtet bifalt en oppfordring fra Kjell Holm om at styret det kommende år ser mer på

hva laget kan gjøre for at begge elvene kan gjøres mer tilgjengelig for allmennheten og

således utvikles og utnyttes bedre friluftsmessig. Det kan i samme moment ses på

tilliggende muligheter for en større tilgjengeliggjøring av kulturminner etc langs

vassdraget og linking av disse mot elveveien. Det er Friluftlivets år i 2015 og det bør

således være bedre muligheter for å søke økonomiske midler til tiltak som dette, evt i

samarbeid med andre foreninger.


Det formelle årsmøtet ble så hevet.


Etter årsmøtet holdt landbruks-fagsjef Jon Randby fra Fylkesmannen i Vestfold et

foredrag vedr Auli-vassdragets tilstand i etterkant av Revac-brannen på Linnestad

næringsområde i sommer.

----------------------------       -------------------------------

Jørn Hagen (s)                    Erik Bjune (s)

leder                                   referent

Din overskrift

Aulivassdraget elvelag - Årsmøte, 3/4-2014 - Protokoll

 

 1. Valg av referent

 

Erik Bjune enstemmig valgt.

 

 

 1. Valg av 2 grunneiere til å signere protokollen

 

Svein Jacob Sømme og Jan Vermelid enstemmig valgt.

 

 

 1. Årsmelding 2013

 

Årsmeldinga ble godkjent med minimale justeringer.

(Årsmøtet er bla. enige om å bruke uttrykket elvelag fremfor grunneierlag.)

 

 

 1. Fiskefella 2013

 

Det er fanget 158 ørret og 3 laks siste år. Det er en del mindre laks en tidligere, men langt flere ørreter enn vanlig (det har aldri vært over 100 før). Den største laksen var 8 kg / 90 cm. Mye ca. 1 kgs ørreter. Sesongen var sein i år, regnet kom godt utpå høsten. I høst var det en skoleklasse fra Andebu på besøk, som fikk oppleve å tømme fella for 13 ørret.

 

 

 1. Regnskap 2013

 

Tallene viser en omsetning på ca. kr 300 000,- (primært fakturaer vedr hogging / bruk av hugstmaskin fra Viken). Det har vært minimal inntekt på fiskekort i år, under kr 1000,-. Styret er ikke godtgjort siste år, da aktiviteten har vært minimal. Årsresultatet viser et underskudd på ca. kr 15000,-. Egenkapital pr 31/12-13 er kr 39000,-.

Den som har ført regnskapet har vært mye syk i år og således ikke hatt mulighet til å flg opp regnskapsføringen. Jørn og Helge har sett gjennom bilagene og tallene i disse, og mener tallene som oppgis i årsmøtet skal være representative.

Årsmøtet er enige om at det må settes opp et formelt regnskap for 2013 for formalitetens del. Jørn ønsker ikke å gjøre dette samtidig som ham er leder. Jørn hører med kasserer om han kan få tatt det etterhvert? Årsmøtet godkjenner at endelig regnskap legges frem for det nye styret så raskt som mulig og at det formelt godkjennes i neste ordinære årsmøtet.

 

 

 1. Valg av styre

 

Jørn har spurt sittende styremedlemmer og revisorer om de vil prolongere sitt verv et år til. Det har alle bekreftet at de vil. Videre foreslo leder at styret utvides med en person og at Kjell Holm velges inn (på bakgrunn av hva han har hatt med laget tidligere å gjøre). Årsmøtet bifalt dette. Styret for 2014 ser dermed slik ut:

 

Leder:           Jørn Hagen                             1 år

Kasserer:        Helge Brattekværne               1 år

Styremedlem: Nils Arne Reinskau                 1 år

Styremedlem: Lasse Høydal                          1 år

Styremedlem: Bent Laane                             1 år

Styremedlem: Kjell Holm                              1 år

 

            Revisorer:      Synnøve Rygh Theigler og Øyvind Solheim            1 år

 

            Så lenge aktiviteten i styret er like lav er det enighet om at det heller ikke i 2014 utbetales honorarer til styremedlemmene.

 

            Det formelle årsmøtet ble så hevet.

 

Etter årsmøtet holdt Jørn et ”begrenset” foredrag vedr Tiltaksanalyse-dokumentet, samt at man diskuterte diverse temaer videre, se eget referat.

 

 

 

 

 

----------------------------               ----------------------------                     -------------------------------

Erik Bjune                                 Svein Jacob Sømme                        Jan Vermelid

referent                                      sign                                                  sign

 

PROTOKOLL ÅRSMØTE I AULIVASSDRAGETS ELVELAG 17 FEBRUAR  2011.

 

Leder Kjell Holm ønsket velkommen til et 20 talls frammøtte.  Det hadde sviktet litt i innkallingen da 2 kommuner ikke har dette i rutinene sine.    Årsmøtet mente at det idag kan løses gjennom mail og sms.  Nytt iår er at grunneiere fra Klopp til Fossan er medlemmer.

Kjell gikk igjennom saksliste som var sendt ut angjeldene årsmøteforhandlingene.

 

1.     Godkjenning av saksliste og innkalling.

Med bakgrunn i overnevnte forklaring godkjente årsmøtet dette punktet.

2.     Valg av to personer som sammen med leder skal undertegne protokollen.

Ole Arne Hotvedt og  Arne- Laurits Rossebø.

     3.   Behandle styrets årsmelding.

           Denne var utdelt og Jørn Hagen leste den opp og den ble godkjent.

           Regnskapet ble lagt fram av Hans Olav Waale.   Det var revidert med       noen merknader.  Dette ble godkjent sammen med budsjett for 2011.

      4.  Fastsettelse av kontingent for medlemmer.

Dette har ikke vært tidligere og heller ikke foreslått nå.

      5.  Honorar til styremedlemmene.

  Det ble vedtatt å videreføre satsene fra foregående år.

      6.  Leder av valgkommiteen Jan Vermelid ledet valget.  Komiteen hadde lagt fram        nye forslag til leder , styremedlemmer, revisor og  valgkomite.

           Ny leder ble: Jørn Hagen. Nye i styret: Lasse Høydal, Nils Arne                           Reinskaug og Bernt Hagen.     Ny revisor ble: Terje Erling Wold.

 Ny valgliste vedlegges.

      7.  Eventuelt.   Det hadde ikke kommet forslag om dette til behandling i årsmøtet

 

Deretter ble de takket av med blomster som folater styret.   Svein Jacob holdt en takketale for Kjell som hadde vært en meget flink leder.   Han fikk en bok om villmarksliv skrevet av Lars Monsen.   Hans Olav Waale sluttet som medlem og kasserer og Øyvind Solheim sluttet som revisor.

Svein Jacob takket laget for oppmerksomhet under sin sykdom og Arne-Laurits som også nylig var operert takket for godtgjørelse for sin innsats med info-heftet.  Infoheftet ble gjenstand for flott omtale i årsmøtet og mye av gaveinteressen dette året skyldes nok dette heftet.  Wedel Jarlsberg hadde gitt kr 5000 til elvelaget.  

En gledelig overraskele i årsmøtet var at Vivestad Grunneierlag hadde besluttet å gi kr 10 000 til bygging av fiskepassasje ved Borgen.   Beløpet kan utbetales ved anleggsstart.   Kjell takket Johan A. Langved for dette i møtet.

 

Etter dette fikk vi en meget flott bevertning levert av kjøkkenet på Re Golf.

Takk til Åsta Kari og Geir for dette.

 

                   --------------------------

 

Etter bevertningen var det nytt program for årsmøtet.   Det ble holdt et interessant foredrag om slagene på Re i 1163 og 1177.

Prosjektleder for “Slagene på Re” Kjersti Jacobsen var invitert til å foredra. Prosjektet er støttet av Vestfold Fylkeskommune.

Det var interessante  funn som er gjort og de detaljer som framkommer. Det er ingen tvil om slag i området ved Klopp og Linnestad i forhold til hyppighet av funn av pilspisser og hesteutstyr.

Fremdeles er det ikke fastslått om disse slagene har foregått på to forskjellige steder.

 

Jørn Hagen fortalte om fiskeregistreringen i 2010. Vi har enda ikke klart å luke bort feilkildene ved fella.   Det har vært lite fisk iår og særdeles lite laks. Vi håper ikke dette representerer nedgang av anadrom fisk.   Svein Jacob registrerte en ørret på ca 8 kg og det er jo unikt.   Registeringen må neste år fortsette med uforminsket styrke, og Ole Arne og Bent vil også delta i dette.

Borgenprosjektet maler sakte videre.  Styret har sendt brev til Energidirektoratet der vi ber om å sette betingelser ved konsesjonen til Borgen mølle for drift av minikraftverk.  Dette er for å sikre smoltnedgangen i elva.   Dette er en nødvendig forutsetning for å få tilskudd til å bygge passasjen.   Borgen har i sitt svar gjennom advokat Tenden avvist vår henvendelse.  Vi venter nå spent på en avgjørelse hos Energidirektoratet.

Det underøkes også om laget vårt kan registere seg i frivillighetsregisteret for å oppnå momskompensasjon.  Årsnøtet støtter dette.

 

Svein Jacob orienterte om ryddingen langs vassdraget.  Vi har kommet til Kværne svingene på Tønsberg og  Stokkes  grunn på begge sider av elva fra Hesby.

Dessuten har vi startet opp i Re ved Klopp oppover mot Revetal.   Vi må vente på ytterligere midler til dette fra kommunene.   Søknader er inne til behandling.

Han la også fram nye avtaleutkast for grunneierne  til tillatelse og egeninnstas og forklarte hvordan dette gjøres i praksis.

 

Etter møtet ønsket leder alle vel hjem.

 

 

                          Re    25/ 2-2011.

 

 

                                          

        Kjell  Holm.

  

   Ole  Arne  Hotvedt.                                                  Arne-Laurits  Rossebø.

   SIGN.   (Jørn Hagen)

Nyeste kommentarer